Adatvédelem

 

Adatvédelmi szabályzat

A Hajoparadicsom.hu a Hidea Trade Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1213 Budapest, Szellős út 20. ; cégjegyzékszám: 01-09-979056; adószáma: 23811667243;  elérhetőségek (info@csonakmotorok.hu), a továbbiakban: Társaság) által működtetett internetes lap. A Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Hajoparadicsom.hu internetes lap látogatása során feltöltésre kerül. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím.

 

A Hajoparadicsom.hu internetes lapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

 

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről;

 

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

 

Az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

 

A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Hajoparadicsom.hu internetes lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a hirdető ügyfeleivel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá felhasználói vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

 

 

 

Hirdető felhasználók

A Hajoparadicsom.hu internetes lapon történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

Név

Telefonszám

E-mail cím

 

A hirdető felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai szintén rögzítésre kerülnek. A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

 

A fenti adatok megadásával és a Hajoparadicsom.hu internetes lapon történő hirdetés feladásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Társaság által, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá (iii) hogy a Társaság a felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából e-mail címén közvetlenül megkeresse. A feltöltött személyes adatokat a Társaság a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Társaság jogszabályi kötelezettsége. A felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság azokat a cégcsoportjába tartozó kapcsolódó vállalatainak, továbbá megbízható harmadik személyeknek, mint alvállalkozóinak vagy megbízottjainak az ?adatkezelés célja? bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében átadja.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, hirdetések jogszabályok szerinti esetleges ellenőrzése

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

 

A felhasználók az adataik megadásával, illetve hirdetés feladásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel felkeresse. A hozzájárulás a Kapcsolat menüpont alatt bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

 

Előfordulhat, hogy egyes felhasználók, a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más hirdetést kapnak.

 

 

 

Látogatók

A Hajoparadicsom.hu internetes lapra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatokat a Társaság csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

 

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A felhasználó a Hajoparadicsom.hu lapra történő látogatásával hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó számára történő továbbadásához.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését az Ügyfélszolgálat menüpont használatával, az Ügyfélszolgálaton keresztül.

 

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A Társaság az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.


A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot.

 

A Társaság a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Hajoparadicsom.hu internetes lapot.

 

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

 

Az Adatvédelmi szabályzat 2013. január 24. napján lép hatályba.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására.